ZEL.ST (vm.1)

Opadavé rostliny před osluněnou částí fasády, jsou žádané, jelikož v letních měsících stíní a snižují tak riziko přehřívání a přes zimu mohou sluneční paprsky objekt ohřívat.

Procento osluněných fasád stíněných opadavým stromem se spočte jako:

$ PSS=\frac{KPK}{OF}\cdot 100\left [ % \right ] $

kde:

PSS je procento osluněných fasád stíněných opadavým stromem [%];

KPK je plocha kolmého průmětu koruny opadavého stromu na osluněné části fasády [m2] (pozn.: Uvažují se pouze ty stromy, které jsou osazené v rostlém terénu ve vzdálenosti maximálně 2x průměr koruny stromu od fasády. Pokud se některé zelené plochy překrývají (i napříč moduly), kredity se započítávají pouze jednou (viz příklad).);

OF je plocha osluněné části fasády (včetně průsvitných ploch) [m2] (pozn. Osluněná část fasády je fasáda s orientací od východu, přes jih, až po západ.).

Podle procenta osluněných fasád stíněných opadavým stromem se přidělují kredity KZEL.ST dle Tab. ZEL.ST.1.

Tab. ZEL.ST.1: Přidělení kreditu KZEL.ST dle stínění stromů na osluněné části fasád

Procento osluněných fasád stíněných opadavým stromem – PSS [%] Kredity KZEL.ST
0 % 0
100 % 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

 

Příklad

Pokud vertikální průmět stromu na jižní fasádu je 40 m2 a jižní fasáda o ploše 800 m2 je z 50 % pokryta popínavou zelení a průmět koruny stromu z 20 % zasahuje zeleň na fasádě, tak se kredity kalkulují jako:

Kritéria mají stejnou váhu, takže není důležité pořadí.

Kredity KZEL.ZF: fasáda o ploše 800 m2 je z 50 % pokryta popínavou zelení … 50 % → 5 kreditů.

Kredity KZELST: plocha průmětu stromu 40 m2 z 20 % zasahuje na zeleň … 40 · (0,8) = 32 m2 lze započítat 32 / 800 = 4 % → 0,4 kreditu.