ZEL.ST

Opadavé rostliny před osluněnou částí fasády, jsou žádané, jelikož v letních měsících stíní a snižují tak riziko přehřívání a přes zimu mohou sluneční paprsky objekt ohřívat.

Procento osluněných fasád stíněných opadavým stromem se spočte jako:

kde:

PSS je procento osluněných fasád stíněných opadavým stromem [%]

KPK je plocha kolmého průmětu koruny opadavého stromu na osluněné části fasády [m2]
(pozn.: Uvažují se pouze ty stromy, které jsou osazené v rostlém terénu ve vzdálenosti maximálně 2x průměr koruny stromu od fasády. Pokud se některé zelené plochy překrývají (i napříč moduly), kredity se započítávají pouze jednou (viz příklad).)

OF je plocha osluněné části fasády (včetně průsvitných ploch) [m2]
(pozn. Osluněná část fasády je fasáda s orientací od východu, přes jih, až po západ.)

Podle procenta osluněných fasád stíněných opadavým stromem se přidělují kredity KZEL.ST dle Tab. ZEL.ST.1.

Tab. ZEL.ST.1: Přidělení kreditu KZEL.ST dle stínění stromů na osluněné části fasád

Procento osluněných fasád stíněných opadavým stromem – PSS [%] Kredity KZEL.ST
0 % 0
100 % 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Příklad – stínění stromem

Pokud vertikální průmět stromu na jižní fasádu je 40 m2 a jižní fasáda o ploše 800 m2 je z 50 % pokryta popínavou zelení a průmět koruny stromu z 20 % zasahuje zeleň na fasádě, tak se kredity kalkulují jako:

Kritéria mají stejnou váhu, takže není důležité pořadí.

Kredity KZEL.ZF: fasáda o ploše 800 m2 je z 50 % pokryta popínavou zelení … 50 % → 5 kreditů.

Kredity KZELST: plocha průmětu stromu 40 m2 z 20 % zasahuje na zeleň … 40 · (0,8) = 32 m2 lze započítat 32 / 800 = 4 % → 0,4 kreditu.