ZEL.ZS (vm.1)

Zelené střechy zde dělíme dle náročnosti údržby a mocnosti substrátu na extenzivní a intenzivní.

Extenzivní zelené střechy jsou vhodné pro vegetaci, která při minimální údržbě snese extrémní podmínky střídání tepla, sucha a mrazu. Obvykle se jedná se o střechy s mocností substrátu do 15 cm včetně. Oproti tomu intenzivní zelené střechy vyžadují pravidelnou údržbu a zálivku. Mocnost substrátu je více než 15 cm. Dle mocnosti substrátu je možné využít různé typy vegetace (byliny, keře i nízké stromky).

Procento zelených střech se spočte jako:

kde:

PZS je procento zelených střech [%];

EZS je plocha extenzivních zelených střech [m2];

IZS je plocha intenzivních zelených střech [m2] (pozn. horizontální průmět koruny stromu na zpevněný povrch (např. dlažba, palubky, …) se započítává do plochy zeleně);

PS je plocha střech celkem [m2].

Podle procenta zelených střech PZS se přidělují kredity KZEL.ZS dle Tab. ZEL.ZS.1.

Tab. ZEL.ZS.1: Přidělení kreditu KZEL.ZS na základě procenta zelených střech

Procento zelený střech – PZS [%] Kredity KZEL.ZS
0 % 0
100 % 10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.