ZNM.IP (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul ZNM.IP - Vytvoření informačního průvodce

Hodnotí se vytvoření informačního průvodce, který bude vhodnou formou informovat zejména osoby zodpovědné za výběr nábytku o problematice zdravotní nezávadnosti materiálů a uvede doporučení ke snížení zdravotních rizik z toho vyplývajících.

Posuzuje se tak existence průvodce (uživatelského manuálu, brožury), který musí obsahovat především tyto položky:

  • informace o existenci a účincích škodlivých látek (formaldehyd, VOC) a možnostech obsahu těchto látek v nábytku (a případně i stavebních materiálech),
  • informace o tom, jak může spotřebitel na trhu zjistit obsahy škodlivých látek v nábytku,
  • doporučení pro výběr nábytku při jeho pořizování.

Pro vyhodnocení a přidělení kreditového hodnocení KZNP.IP slouží Tab. ZNM.IP.1.

Tab. ZNM.IP.1: Kreditové ohodnocení na základě vytvoření informačního průvodce

Požadavek

Kredity KZNM.IP

Nebyl vytvořen průvodce v požadovaném rozsahu

0

Byl vytvořen průvodce v požadovaném rozsahu

3

Byl vytvořen průvodce v požadovaném rozsahu, který navíc obsahuje závazné požadavky na obsah škodlivin v nábytku.

10