ZNM.IP

Hodnotí se vytvoření informačního průvodce, který vhodnou formou bude informovat zejména osoby zodpovědné za výběr nábytku o problematice zdravotní nezávadnosti materiálů a uvede doporučení ke snížení zdravotních rizik z toho vyplývajících. Optimální je soulad průvodce s metodikou SBToolCZ.

Posuzuje se tak existence průvodce (uživatelského manuálu, brožury), který musí obsahovat především tyto položky:

  • informace o existenci a účincích škodlivých látek (formaldehyd, VOC) a možnostech obsahu těchto látek v nábytku (a případně i stavebních materiálech),
  • informace o tom, jak může spotřebitel na trhu zjistit obsahy škodlivých látek v nábytku,
  • doporučení pro výběr nábytku při jeho pořizování.

Pro vyhodnocení a přidělení kreditového hodnocení KZNP.IP slouží Tab. ZNM.IP.1: Přidělení kreditů KZNP.IP na základě vytvoření informačního průvodce.

Tab. ZNM.IP.1: Přidělení kreditů KZNP.IP na základě vytvoření informačního průvodce

Požadavek

Kredity KZNM.IP

Nebyl vytvořen průvodce v požadovaném rozsahu

0

Byl vytvořen průvodce v požadovaném rozsahu

10