ZNM.SM (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul ZNM.SM - Stavební materiály a výrobky používané v interiéru stavby

Hodnotí se prokázání, že relevantní materiály a výrobky mají obsah formaldehydu, VOC či jiných škodlivých látek v souladu s normami nebo jinými příslušnými předpisy, případně je obsah minimální nebo nulový.

Relevantními materiály jsou zde míněny ty, které svojí materiálovou a technologickou povahou mohou obsahovat sledované škodliviny a jsou používané ve stavbě tam, odkud se mohou škodlivé látky šířit do interiéru.

Z hodnocení jsou vyjmuty materiály, u kterých nehrozí riziko emitování výše uvedených látek, a to především:

 • keramické výrobky (cihly),
 • přírodní kamenivo,
 • sklo,
 • kovy,
 • dřevo v původní a nezpracované podobě.

U každého materiálu či výrobku musí být doložen bezpečnostní list nebo rovnocenná dokumentace prokazující splnění požadavků platných předpisů (např. norem), přičemž stanovení úniku či obsahu škodlivých látek musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou.

Rovnocenně se též akceptuje případná existence ekoznačky typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek, The Flower, Der Blaue Engel, Nordic Swan) u relevantního materiálu.

Základní skupiny materiálů, které se posuzují z hlediska obsahu VOC, formaldehydu, případně i jiných škodlivin, jsou následující:

 • desky na bázi dřeva: desky z rostlého dřeva, vrstveného dřeva (LVL), překližovaných desek, desek z orientovaných plochých třísek (OSB), třískových desek pojených syntetickými pojivy a cementem, vláknitých desek vyrobených mokrým procesem (tvrdé, polotvrdé, izolační) a suchým procesem (MDF);
 • lepené lamelové dřevo: lepené lamelové dřevo pro použití v nosných konstrukcích;
 • dřevěné a parketové podlahoviny: parkety masivní a vícevrstvé, dřevěné podlahy;
 • pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny: pružné podlahové krytiny vyrobené z plastů, linolea, korku nebo pryže, s výjimkou volně kladených předložek, textilní podlahové krytiny (kromě volně kladených předložek a menších koberců), laminátové podlahové krytiny, podlahové dlaždice pro volné kladení;
 • zavěšené podhledy: desky, výplně, kazety;
 • lepidla: lepidla s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlová lepidla;
 • tapety: papírové, vinylové a plastové tapety, vysoce odolné tapety;
 • nátěry: vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru.

Na výše zmíněné materiály se pak vztahují metodické požadavky na obsah škodlivin shrnuté v Tab. ZNM.SM.1.

Pokud se při hodnocení objeví ve stavbě materiál, který nezapadá typově do přehledu v Tab. ZNM.SM.1 a evidentně může obsahovat organické těkavé látky (včetně formaldehydu), pak se tento materiál do hodnocení zahrnuje. Pro splnění požadavků je pak předepsáno, že množství škodlivin musí být menší než limitní hodnota uvedená v příslušném předpisu (např. normě).

Pro vyhodnocení se vytvoří přehledný soupis relevantních materiálů, užije se Tab. ZNM.SM.2.

Tab. ZNM.SM.1: Relevantní materiály a požadavky na obsah škodlivin

Materiál Předpis Požadavek pro kladné hodnocení
desky na bázi dřeva ČSN EN 13986 třída formaldehydu E1 Pozn. 1
lepené lamelové dřevo ČSN EN 14080 třída formaldehydu E1
dřevěné a parketové podlahoviny ČSN EN 14342 třída formaldehydu E1 Pozn. 2
pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny ČSN EN 14041 třída formaldehydu E1
zavěšené podhledy ČSN EN 13964 třída formaldehydu E1 Pozn. 3
lepidla ČSN EN 13999-1 Výrobek nesmí obsahovat karcinogenní látky a nesmí být překročen limitní obsah těkavých organických látek (VOC).
tapety ČSN EN 233 ČSN EN 259-1 Nesmí být překročeno maximum uvolnitelného formaldehydu.
nátěry ČSN EN 13300 Směrnice EU Directive 2004/42/CE Nesmí být překročen limitní obsah těkavých organických látek (VOC).

Pozn. 1: Do třídy E1 mohou být zařazeny bez zkoušek ty desky, pro jejichž výrobu nebo další úpravu se nepoužily žádné látky obsahující formaldehyd. Příklady takových desek jsou: cementotřískové desky (neopláštěné); vláknité desky vyrobené suchým procesem (neopláštěné), použije-li se pro výrobu pojivo bez formaldehydu; neopláštěné, lakované nebo opláštěné desky na bázi dřeva, při jejichž výrobě se používá lepidlo, ze kterého neuniká žádný formaldehyd.

Pozn. 2: Rostlé dřevo v přirozeném stavu, bez chemických ochranných prostředků, bez lepidel, bez povrchové úpravy nebo dokončení neuvolňuje žádné významné množství formaldehydu.

Pozn. 3: Dílce, které nemají přidány materiály s obsahem formaldehydu ani nemají přirozený výskyt formaldehydu, nemusí být klasifikovány a deklarovány s ohledem na uvolňování formaldehydu.

Tab. ZNM.SM.2: Soupis relevantních materiálů a naplnění předepsaných požadavků

Materiál

Požadavek nesplněn

Požadavek splněn

Požadavek je předepsán

N

S

P

materiál 1      
materiál 2      
     
materiál n      
Celkem      

Hodnocení umožňuje ve fázi návrhu také tzv. předepsání požadavku (Tab. ZNM.SM.2). To znamená, že pokud není materiál v projektu blíže znám a není konkrétně specifikován a nemůže tak ani být znám obsah škodlivých látek v něm, tak se připouští existence dokumentu, který pro daný materiál, resp. konstrukci požaduje dosažení určité kvalitativní úrovně – např. předpis, že na stavbě bude akceptován pouze ten materiál, který bude mít emisní třídu E1. Tento dokument musí být součástí formulovaných požadavků na stavbu nebo musí být deklarován jiným vhodným způsobem závazným pro dotčené subjekty, které jsou zapojeny do stavebního procesu.

Pokud není materiál konkrétně specifikován a ani na něj není definován požadavek projektu/stavby na splnění úniku či obsahu škodlivých látek, tak se na něj nahlíží, jako když nesplňuje metodikou předepsaný požadavek.

Pokud nelze zjistit splnění požadavku u použitého materiálu (při hodnocení stojící budovy), nahlíží se na tento materiál, jako když požadavek nesplňuje.

V Tab. ZNM.SM.2 se na základě doložené dokumentace vyplňuje u každého materiálu v příslušném sloupci hodnota 0, nebo 1, a to dle toho, který požadavek je u konkrétního materiálu naplněn. Tzn. u každého materiálu (tj. řádku v Tab. ZNM.SM.2) může být hodnota 1 vždy a pouze v jednom sloupci, ve zbývajících dvou bude hodnota 0 (Ni + Si + Pi = 1).

Kreditové ohodnocení KZNM.SM se za využití Tab. ZNM.SM.2 spočte jako:

$ K_{\textup{ZNM.SM}}=\frac{S+P}{n}\cdot 10\leq 10 $

$ n=N+S+P $

kde:

KZNM.SM je kreditové ohodnocení stavebních materiálů a výrobků  používaných v interiéru stavby;

N je počet konkrétních materiálů, které nesplňují požadavky kladené metodikou;

S je počet konkrétních materiálů, které splňují požadavky kladené metodikou;

P je počet konkrétních materiálů, u kterých je předepsán požadavek;

n je počet relevantních materiálů a výrobků.