ZNM.ZP

Do této kapitoly posuzovaných výrobků patří všechny volně stojící nebo vestavěné nábytkové jednotky používané jako sedací, pracovní, skladovací, zavěšovací a jídelní. Zahrnuty však nejsou sanitární vybavení, koberce, textilie, kancelářské potřeby a jiné výrobky, jejichž primárním účelem není funkce nábytku.

U nábytku se posuzuje nízká, nebo žádná emisivita škodlivých látek, a to především těkavých látek (VOC), včetně formaldehydu.

Mezi základní požadavky na každý typ interiérového nábytku patří:

  • U každého typu nábytku musí být doložen bezpečnostní list, nebo rovnocenná dokumentace prokazující splnění požadavků platných norem, přičemž stanovení úniku či obsahu těkavých látek (VOC) musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou.
  • Existence ekoznačky typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek, The Flower, Der Blaue Engel, Nordic Swan).

Pro vyhodnocení se vytvoří přehledný soupis nábytku, lze užít Tab. ZNM.ZP.1: Soupis nábytku.

Tab. ZNM.ZP.1: Soupis nábytku

Nábytek Splněn požadavek
Nábytek 1 Ne / Ano / Požadavek je předepsán *
Nábytek 2
Nábytek n

* Pokud není konkrétní nábytek přesně v projektu specifikován a nemůže tak být znám obsah škodlivých látek v něm, připouští se existence dokumentu, který pro daný materiál požaduje dosažení určité kvalitativní úrovně (např. předpis, že při zařizování interiéru bude akceptován pouze ten nábytek, který bude mít ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek). Tento dokument musí být součástí formulovaných požadavků na stavbu nebo musí být deklarován jiným vhodným způsobem závazným pro dotčené subjekty stavebního procesu budovy.

Pokud není nábytek konkrétně specifikován a ani na něj není definován požadavek projektu/stavby na splnění úniku či obsahu škodlivých látek, tak se na něj nahlíží, jako když nesplňuje metodikou předepsaný požadavek.

Pokud je administrativní budova stavěna systémem Shell and Core, tak se na hodnocení interiérového nábytku nahlíží odlišným způsobem, který je zřejmý z kriteriálních mezí.

V kriteriálních mezích se operuje s podíly relevantních materiálů a nábytku. Tyto podíly se stanovují na základě jednoho typu materiálu (tedy počet různých relevantních materiálů) a jednoho typu nábytku.

V procesu certifikace se prověří skutečný stav použitých materiálů a nábytku a jejich vlastností dle výše popsaných požadavků. Pokud nelze prověřit splnění požadavku u použitého materiálu (např. neexistencí příslušné dokumentace k němu), pak se položka hodnotí jako nesplnění požadavku.