ZSV.OS (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul ZSV.OS - Odtokový součinitel povrchů budov a pozemku

Odtokový součinitel jednotlivých ploch lze stanovit na základě tabulky Tab. ZSV.OS.1. Pro plochu s přesně definovaným souvrstvím lze odtokový součinitel stanovit na základě informací od výrobce (je nutné doložit zdroj uvažovaných hodnot), nebo na základě měření v akreditované zkušebně podle platných českých norem.

Tab. ZSV.OS.1: Odtokový součinitel z různých povrchů

Druh odvodňované plochy; druh úpravy povrchu

Sklon povrchu

do 1 %

1 % až 5 %

nad 5 %

Odtokový součinitel f [-]

Střechy s propustnou horní vrstvou o tloušťce do 100 mm (vegetační střechy)

0,7

0,7

0,8

Střechy s propustnou horní vrstvou o tloušťce nad 100 do 250 mm (vegetační střechy)

0,4

0,4

0,5

Střechy s propustnou horní vrstvou o tloušťce nad 250 mm (vegetační střechy)

0,3

0,3

0,3

Střechy s vrstvou kačírku (štěrku) na nepropustné vrstvě

0,9

0,9

0,9

Střechy s nepropustnou horní vrstvou

1,0

1,0

1,0

Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár

0,7

0,8

0,9

Dlažby s pískovými spárami

0,5

0,6

0,7

Upravené štěrkové plochy

0,3

0,4

0,5

Neupravené a nezastavěné plochy

0,2

0,25

0,3

Komunikace ze zatravňovacích tvárnic

0,2

0,3

0,4

Komunikace ze vsakovacích tvárnic

0,2

0,3

0,4

Sady, travnaté hřiště

0,1

0,15

0,2

Zatravněné plochy

0,05

0,1

0,15

Vodní plocha (jezírko, rybník, potok aj.)

1,0*

1,0*

1,0*

*Odtokový součinitel je uvažovaný pro vodní plochu, ze které srážková voda okamžité odtéká (řeka, jezírko s přepadem v úrovni hladiny apod.). V případě uvažování částečné retence se odtokový součinitel adekvátně upraví (nutno doložit).

Průměrný odtokový součinitel FB povrchů budov

Množství srážkové vody zachycené na budově, vsáknuté a vypařené je závislé na průměrném odtokovém součiniteli FB, který se stanoví dle vzorce:

$ F_{\textup{B}} = \sum_{i=1}^{n}\frac{A_{B_{i}}\cdot f_{i}}{A_{B}} $ ; $ A_{B}+A_{P}=A $

kde:

FB je průměrný odtokový součinitel povrchů budov [-];

ABi je plocha i‐tého povrchu půdorysného průmětu budovy [m2];

AB je plocha půdorysného průmětu všech střech, balkonů a teras [m2];

AP je plocha půdorysného průmětu všech ostatních ploch na pozemku [m2];

A je celková plocha hodnoceného pozemku [m2];

fi je odtokový součinitel i‐tého povrchu budovy [‐] (viz Tab. ZSV.OS.1).

Průměrný odtokový součinitel povrchů budov se shrne do tabulky, viz Tab. ZSV.OS.2.

Tab. ZSV.OS.2: Odtokový součinitel povrchů budov

Typ povrchu

Plocha

Odtokový součinitel

ABi [m2]

fi [-]

Povrch B1

AB1

f1

Povrch B2

AB2

f2

Povrch Bn

ABn

fn

Celkem

AB

Průměrný odtokový součinitel FP z ostatních povrchů na pozemku

Množství srážkové vody zachycené na ostatních površích na pozemku, vsáknuté a vypařené je závislé na průměrném odtokovém součiniteli FP, který se stanoví dle vzorce:

$ F_{\textup{P}} = \sum_{i=1}^{n}\frac{A_{P_{i}}\cdot f_{i}}{A_{P}} $ ; $ A_{B}+A_{P}=A $

kde:

FP je průměrný odtokový součinitel ostatních ploch na pozemku [-];

AP je plocha i‐tého povrchu půdorysného průmětu ostatních ploch na pozemku [m2];

AB je plocha půdorysného průmětu všech střech, balkonů a teras [m2];

AP je plocha půdorysného průmětu všech ostatních ploch na pozemku [m2];

A je celková plocha hodnoceného pozemku [m2];

fi je odtokový součinitel i‐tého povrchu na pozemku [‐] (viz Tab. ZSV.OS.1).

Průměrný odtokový součinitel ostatních povrchů hodnoceného pozemku se shrne do tabulky, viz Tab. ZSV.OS.3.

Tab. ZSV.OS.3: Odtokový součinitel ostatních povrchů pozemku

Typ povrchu

Plocha

Odtokový součinitel

APi [m2]

fi [-]

Povrch P1

AP1

f1

Povrch P2

AP2

f2

Povrch Pn

APn

fn

Celkem

AP

 

Hodnocení průměrného odtokového součinitele se provede podle tabulek Tab. ZSV.OS.4Tab. ZSV.OS.5.

Tab. ZSV.OS.4: Hodnocení průměrného odtokového součinitele povrchů budov

Průměrný odtokový součinitel FB [-]

HFB

≥ 0,7

0

≤ 0,1

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Tab. ZSV.OS.5: Hodnocení průměrného odtokového součinitele ostatních povrchů na pozemku

Průměrný odtokový součinitel FP [-]

HFP

≥ 0,5

0

≤ 0,1

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Kreditové ohodnocení modulu ZSV.OS se spočte podle vzorce:

$ K_{\textup{ZSV.OS}} = HFB + HFP $

kde:

KZSV.OS je kreditové ohodnocení odtokového součinitele povrchů budov a pozemku;

HFB je hodnocení průměrného odtokového součinitele povrchů budov (Tab. ZSV.OS.4);

HFP je hodnocení průměrného odtokového součinitele ostatních povrchů na pozemku (Tab. ZSV.OS.5).