O SBToolCZ

SBToolCZ je národní český certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Proces certifikace byl oficiálně představen a uveden do provozu v červnu 2010.

SBToolCZ nabízí developerům, architektům, projektantům, klientům a dalším zájemcům následující:

 • marketingový nástroj – certifikaci kvality budovy, která odpovídá míře souladu s principy udržitelné výstavby,
 • zhodnocení budovy v dopadu na životní prostředí včetně možné optimalizace tohoto dopadu,
 • inspiraci k nalezení inovativních řešení, která minimalizují dopad na životní prostředí,
 • zhodnocení budovy po stránce technického provedení,
 • postihnutí sociálních dopadů stavby,
 • nástroj, který pomůže snížit provozní náklady a zlepšovat uživatelský komfort,
 • vyhodnocení kvality lokality, ve které bude navrhovaná budova stát.

Pozitiva certifikace SBToolCZ oproti zahraničním metodikám:

 • SBToolCZ je stále jediným lokalizovaným nástrojem v ČR,
 • jako jediný respektuje místní klimatické, stavební a legislativní poměry,
 • je veden v češtině,
 • je levnější,
 • data o výstavbě neopouštějí ČR,
 • SBToolCZ vychází z mezinárodně uznávané metody a hodnotí podobná kritéria jako ostatní zahraniční metody.

Cíl certifikace metodikou SBToolCZ:

 poskytnutí důvěryhodného certifikátu o shodě stavby s legislativními požadavky a s principy udržitelné výstavby,

 • zvýšení tržní hodnoty budov a snížení jejich provozních nákladů,
 • podpora snižování energetické náročnosti budov, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov EPBD II,
 • hodnocení budov v rámci aspektů v oblasti udržitelné výstavby,
 • optimalizační nástroj navrhování budov lépe splňujících požadavky klientů,
 • zmírnění dopadu staveb na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu,
 • podpora vytvoření dobrého a zdravého vnitřního prostředí budov,
 • stimulace poptávky po udržitelných budovách,
 • stimulace výrobců vyrábět a uvádět na trh výrobky šetrné k životnímu prostředí reagující na nový základní požadavek na stavby dle Nařízení EP a Rady č. 305/2011,
 • motivační prvek pro výrobce připojovat k výrobku environmentální prohlášení o produktu EPD.
   

Jakým způsobem SBToolCZ certifikuje budovu?

 • SBToolCZ obsahuje sadu kritérií z oblasti udržitelné výstavby,
 • každé kritérium má bodovací systém, který je podložen dlouholetým výzkumem a respektem k národním zvyklostem a české legislativě,
 • multikriteriální vyhodnocení kritérií, které je podloženo panelem expertů,
 • na základě obdrženého počtu bodů se stanovuje výsledná úroveň kvality.

Pozitivní dopad použití certifikační metody SBToolCZ na návrh budov

Jak se pozná kvalitní budova?

Na základě dosažených bodů se budově přiřadí certifikáty kvality, a to následovně:

 • budova certifikována (při obdržení 0 až 40% bodů ze všech možných),
 • bronzový certifikát kvality (40-60%),
 • stříbrný certifikát kvality (60-80%),
 • zlatý certifikát kvality (nad 80%).

Kdo provádí certifikaci?

Od roku 2012 jsou autorizovány dva certifikačními orgány:

 • Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.(TZÚS Praha, s.p.)
 • Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. (VÚPS)

Národní platforma SBToolCZ

ČVUT v Praze, TZÚS Praha, s.p. a VÚPS založili společně koncem roku 2011 Národní platformu SBToolCZ. Cílem je podpora udržitelného stavění v ČR a provozování, správa a rozvoj certifikačního systému SBToolCZ.
ČVUT v Praze zastává pozici vývovojého a školícího centra, TZÚS Praha, s.p. a VÚPS mají roli výkonu certifikace.

SBToolCZ lze použít pro certifikaci bytových domů, rodinných domů a administrativních budov, v případě jiné typologie lze užít možnosti pilotní certifikace.

Na vývoji metodiky se podílí tým odborníků z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Metodika SBToolCZ patří do mateřského systému metodik SBTool, který vyvíjí mezinárodní nezisková organizace International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE). Metodika SBTool je používána v mnoha zemích světa a certifikace SBToolem se na národní úrovni provádí ve Španělsku, Itálii a Portugalsku. Zástupcem iiSBE pro Českou republiku je Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov se sídlem na Fakultě stavební ČVUT.

Proces hodnocení

SBToolCZ umožňuje začít budovu posuzovat již od konceptu projektu. Konfrontací metodiky s konceptem lze dosáhnout výhodné optimalizace projektu tak, aby výsledná budova dosáhla optimálního certifikátu kvality.
V případě hodnocení budovy ve fázi návrhu se hovoří o certifikaci návrhu budovy, po dokončení stavby budova může následně projít procesem certifikace skutečného provedení stavby.

Proces certifikace je uveden na následujících schematech:

Který postup hodnocení se zvolí, záleží na zadavateli certifikačního procesu a na realizačním stavu předmětné budovy. Optimální je však proces, kdy zadavatel použije certifikační schéma již v rané fázi projektu tak, aby s cílem dosažení určité výše kvality budovy šlo zapracovat požadované změny vedoucí k vyššímu ohodnocení.