Metodika SBToolCZ

Metodika SBToolCZ je založena na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada různých kritérií, které zohledňují principy udržitelné výstavby. Rozsah kritérií, která vstupují do procesu hodnocení, se liší dle typu budovy (obytné budovy, administrativní budovy, aj.) a dle fáze životního cyklu, který je posuzován (fáze hodnocení kvality návrhu budovy, fáze hodnocení kvality budovy).

Typy budov a metodiky ke stažení

Od 1.7.2022 jsou platné aktualizované digitalizované metodiky dostupné na sbtool.cz/online.

Rozpracované projekty je možné hodnotit podle dřívě vydaných metodik. Dostupné jsou metodiky pro následující typologické druhy a fáze životnosti:

SBToolCZ pro administrativní budovy 2011– hodnocení kvality návrhu budovy a hodnocení kvality budovy pro novostavby. Pro rekonstrukce je metodiku možné taktéž využít v součinnosti s metodickým vedením vývojového a školícího centra ČVUT. Metodika je ke stažení zde.

SBToolCZ pro bytové domy 2013– hodnocení kvality návrhu budovy a hodnocení kvality budovy pro novostavby. Pro rekonstrukce je metodiku možné taktéž využít v součinnosti s metodickým vedením vývojového a školícího centra ČVUT. Metodika je ke stažení zde.

SBToolCZ pro rodinné domy 2013– hodnocení kvality návrhu budovy a hodnocení kvality budovy pro novostavby. Pro rekonstrukce je metodiku možné taktéž využít v součinnosti s metodickým vedením vývojového a školícího centra ČVUT. Metodika je ke stažení zde.

SBToolCZ pro školské budovy 2016– hodnocení kvality návrhu budovy a hodnocení kvality budovy pro novostavby a rekonstrukce. Metodika je ke stažení zde.

Příloha emisních a konverzních faktorů pro výpočet environmentálních dopadů podle SBToolCZ je ke stažení zde.

Fáze životního cyklu

Fáze hodnocení kvality návrhu budovy je založená na projektové dokumentaci ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení případně ve stupni dokumentace pro výběr generálního zhotovitele. Prakticky to znamená, že parametry jsou pro realizaci předepsány. Výsledkem procesu certifikace, kdy Autorizovaná osoba SBToolCZ připraví veškerou dokumentaci k certifikaci vč. protolu, je vydaný certifikát kvality návrhu budovy, který vydá na základě vzerubné kontroly připravené dokumentace Certifikační autorita (TZUS nebo VUPS).

Fáze hodnocení kvality budovy je založená na reálně prováděné rekonstrukci či výstavbě novostavby. Prakticky to znamená, že předepsané parametry z předchozí certifikace kvality návrhu budovy jsou během stavby ověřovány. Výsledkem procesu certifikace, kdy Autorizovaná osoba SBToolCZ připraví veškerou dokumentaci k certifikaci vč. protolu, je vydaný certifikát kvality budovy, který vydá na základě průběžných kontrol in-situ a vzerubné kontroly připravené dokumentace Certifikační autorita (TZUS nebo VUPS). Zároveň je možné na certifikovanou budovu umístit plaketu ve formě grafického symbolu, který je součástí certifikátu kvality budovy.

Popis metodiky

Metodika je popsána na příkladech metodiky pro bytové budovy ve fázi návrhu (33 kritérií) a pro administrativní budovy (39 kritérií).

Struktura kritérií a váhy mezi nimi jsou navrženy v souladu s principy udržitelné výstavby a výsledné hodnocení má především sloužit pro potřeby a ochranu veřejného zájmu a kvalitního vystavěného prostředí.

Struktura hodnocených kritérií je rozdělena do třech základních skupin:

(1) environmentální kritéria (životní prostředí),
(2) sociální kritéria (nebo-li také sociálně-kulturní),
(3) ekonomika a management.

Tyto jsou doplněny o čtvrtou skupinu kritérií týkajících se lokality budovy, která se sice hodnotí a výsledek se prezentuje, ale nevstupuje do výsledného certifikátu kvality:

(4) lokalita.

Základní oblasti hodnocení

Každé kritérium je dle předepsaného algoritmu vyhodnoceno a pomocí kriteriálních mezí (tzv. benchmarků) se tato hodnota normalizuje na jednotnou stupnici, což znamená, že se hodnota indikátoru předmětného kritéria převede na stupnici 0 až +10.

Tato stupnice má následující význam:

 • interval 0 až 4 – hodnota indikátoru daného kritérium odpovídá stavu obvyklému v ČR nebo splnění legislativních, či normativních požadavků (pokud jsou nadefinovány) – tento stav lze nazvat standardem,
 • interval 4 až 6 – hodnota indikátoru koresponduje s nadstandardní (dobrou) kvalitou,
 • interval 6 až 8 – hodnota indikátoru odpovídá vysoké kvalitě,
 • interval 8 až 10 – hodnota indikátoru odpovídá nejvyšší (nejlepší)kvalitě, v některých případech také dosažení BAT (tedy nejlepších dostupných technologií), nebo cíleně nastavenému trendu v oblasti udržitelné výstavby.

Výsledné body ze všech kritérií se následně přenásobí váhami, vážené body jednotlivých kritérií se sečtou a dostane se tak celkový výsledek (opět v rozsahu 0 až 10), jehož hodnota reprezentuje úroveň kvality předmětné budovy.

 

Základní princip multikriteriálního hodnocení v metodice SBToolCZ

Kritéria – administrativní budovy

E.01 Spotřeba primární energie
E.02 Potenciál globálního oteplování
E.03 Potenciál okyselování prostředí
E.04 Potenciál eutrofizace prostředí
E.05 Potenciál ničení ozonové vrstvy
E.06 Potenciál tvorby přízemního ozonu
E.07 Využití zeleně na budově a pozemku
E.08 Spotřeba pitné vody
E.09 Použití konstrukčních materiálů při výstavbě
E.10 Použití certifikovaných materiálů
E.11 Využití půdy
E.12 Zachycení dešťové vody
E.13 Výroba obnovitelné energie
E.14 Chlazení

S.01 Vizuální komfort
S.02 Akustický komfort
S.03 Tepelná pohoda v letním období
S.04 Tepelná pohoda v zimním období
S.05 Zeleň v interiéru
S.06 Pozitivní stimulace vnitřním prostředím
S.07 Bezbariérový přístup
S.08 Flexibilita využití budovy
S.09 Prostorová efektivita
S.10 Využití exteriéru budovy
S.11 Zdravotní nezávadnost materiálů
S.12 Kvalita vnitřního vzduchu
S.13 Zapojení do veřejného prostoru
S.14 Doprava
S.15 Bezpečnost v budově

C.01 Náklady životního cyklu
C.02 Facility management
C.03 Zajištění prováděcí a provozní dokumentace
C.04 Management tříděného odpadu

L.01 Dostupnost veřejných míst pro relaxaci
L.02 Dostupnost služeb
L.03 Dostupnost veřejné dopravy
L.04 Živelná rizika
L.05 Biodiverzita
L.06 Bezpečnost budovy a okolí

Váhy kritérií – administrativní budovy

Kritéria – bytové stavby

E.01 Potenciál globálního oteplování (GWP)
E.02 Potenciál okyselování prostředí (AP)
E.03 Potenciál eutrofizace prostředí (EP)
E.04 Potenciál ničení ozonové vrstvy (ODP)
E.05 Potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP)
E.06 Využití zeleně na pozemku
E.07 Využití zeleně na střechách a fasádách
E.08 Spotřeba pitné vody
E.09 Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů
E.10 Použití konstrukčních materiálů při výstavbě
E.11 Využití půdy
E.12 Podíl dešťové vody zachycené na pozemku

S.01 Vizuální komfort
S.02 Akustický komfort
S.03 Tepelné pohoda v letním období
S.04 Tepelné pohoda v zimním období
S.05 Zdravotní nezávadnost materiálů
S.06 Uživatelský komfort
S.07 Bezbariérový přístup
S.08 Zajištění zabezpečení budovy
S.09 Flexibilita využití budovy
S.10 Prostorová efektivita
S.11 Využití exteriéru budovy pro pobyt obyvatel

C.01 Analýza provozních nákladů
C.02 Zajištění prováděcí a provozní dokumentace
C.03 Autonomie provozu
C.04 Management tříděného odpadu

L.01 Biodiverzita
L.02 Dostupnost veřejných míst pro relaxaci
L.03 Dostupnost služeb
L.04 Dostupnost veřejné dopravy
L.05 Bezpečnost budovy a okolí
L.06 Živelná rizika

 

Váhy kritérií – bytové stavby

Environmentální hodnocení

Environmentální kritéria, která hodnotí spotřebu energie a emise, jsou hodnocena v souladu s principy LCA (Life Cycle Assessment, tedy hodnocení životního cyklu). Tzn., že v algoritmu hodnocení se postihuje nejen provozní dopad stavby (např. spotřeba provozní energie), ale i spotřeba energie při výrobě použitých materiálů a konstrukcí, ze kterých byla budova postavena (tzv. svázaná spotřeba energie, někdy též jako šedá, nebo zabudovaná energie). Navíc je nutné zdůraznit, že pro výpočty emisí jsou použity emisní faktory, které jsou v souladu se Směrnicí Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění, což znamená, že jsou stanoveny v integrujícím úhlu pohledu na úplný procesní řetězec příslušné technologie výroby tepla a energie a při uvažování úplného životního cyklu daného zdroje energie. Toto pojetí tak poskytuje úplnější vyhodnocení environmentálních dopadů, nežli běžné a standardní výpočty emisí v energetických auditech.
Pro hodnocení dopadu fáze výstavby se používá Katalog fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby a rekonstrukce – Envimat, online dostupný na www.envimat.cz.
Fáze provozu se hodnotí pomocí lineárního bilančního modelu GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) s českou databází GEMIS CZ.

Certifikáty kvality

Na základě dosažených bodů se budově přiřadí certifikáty kvality, a to následovně:

 • budova certifikována (0 – 3,9 bodů),
 • bronzový certifikát kvality (4 – 5,9),
 • stříbrný certifikát kvality (6 – 7,9),
 • zlatý certifikát kvality (8 – 10).

Kvalitu budovy lze samostatně prezentovat grafickým symbolem, který je součástí Certifikátu kvality budovy.

Výsledné certifikáty kvality

Základní vlastnosti budovy a dosažený stupeň hodnocení stručně prezentuje dokument Certifikát kvality návrhu budovy a Certifikát kvality budovy, který obsahuje následující informace:

 • adresa projektované budovy, případně název budovy,
 • zadavatel,
 • hodnocení budovy ve třech oblastech kritérií
 • celkové hodnocení budovy,
 • hodnocení lokality,
 • dosažený certifikát kvality (grafický symbol),
 • uvedení fáze hodnocení (rozlišují se dvě podoby Certifikátu, a to dle fáze, ve které se budova hodnotí),
 • pořadové číslo certifikátu,
 • datum vystavení,
 • jméno auditora, který provedl hodnocení a vystavil Certifikát,
 • stručné vypsání dvou až pěti pozitivních vlastností budovy.

Certifikát se vystavuje na webu www.sbtool.cz v sekci certifikovaných projektů.

Proces a orientační ceny hodnocení

Podklady pro vydání certifikátu zpracovává autorizovaná osoba SBToolCZ, která může, ale nemusí zpracovávat i další potřebné studie k prokázání kvality stavby, jak je požadováno v jednotlivých kritériích. Cena za zpracování podkladů pro certifikaci je individuální a smluvní, Národní platforma SBToolCZ na její výši nemá žádný vliv.

Finální certifikaci pak na základě podkladů od autorizované osoby SBToolCZ provádí certifikační orgán. Cena za konečné vydání certifikátu se vždy odvíjí od velikosti hodnoceného objektu a rozsahu hodnocení, není fixní. Běžně se pohybuje v rozsahu 50 – 100 tis. Kč bez DPH za hodnocenou stavbu, pro konkrétní cenovou nabídku vždy kontaktujte certifikační orgán.