Co je to resilience

Pojem resilience je chápaná jako odolnost, soběstačnost, robustnost, trvanlivost. Vystavěné prostředí a budovy v něm jsou průběžně konfrontovány s působením vnějších vlivů zahrnujícími globální i lokální klimatické i přírodní podmínky a společenské změny. V podmínkách ČR se tyto vlivy projevují zejména v oblastech:

 • environmentálních – extrémní vlivy způsobené globálními změnami klimatu jako např.:
  • letní a zimní teplotní extrémy,
  • přívalové srážky a rizika povodní,
  • extrémní sucha,
  • poryvy větru, kroupy a další.
 • sociálních – dlouhodobé společenské změny v chování společnosti, demografické struktuře, které se projevují zejména v potřebě připravit budovy na:
  • stárnutí populace, začleňování lidí s handicapem, možnosti domácí péče a asistence
  • možnosti práce z domova, menší význam rodiny, rozvodovost,
  • pandemické krize ovlivňující fungování společnosti i jednotlivců
 • ekonomických – nepředvídatelné společenské krize s dopady na náhlý pokles živostí úrovně (uprchlická krize, energetická chudoba atd.), optimalizace nákladů životního cyklu.

Resilience budov je chápána jako schopnost budov dlouhodobě odolávat výše zmíněným antropogenním i přírodním vlivům. V jednotlivých oblastech pak resilience budov představuje:

 • environmentální oblast – schopnost budov a jejích konstrukčních částí odolávat působení vnějšího prostředí z hlediska klimatických vlivů
 • sociální oblast – schopnost budov zajistit kvalitu vnitřního prostředí po celou dobu živostnosti budovy z hlediska:
  • působení extrémních klimatických situací
  • schopnosti dlouhodobě naplňovat sociální potřeby uživatelů budov
  • schopnosti variabilně reagovat ne měnící se sociální potřeby uživatelů
 • ekonomická oblast – náklady životního cyklu

Resilience budov a udržitelná výstavba: opatření pro vyšší odolnost budov většinou vyžadují vyšší spotřebu materiálů, masivnější konstrukce, složitější systémy pro kontrolu a provoz budovy, zálohování systémů atd. pro je potřeba v souladu s principy udržitelné výstavby prověřovat resilientní opatření v celkovém životním cyklu budovy.