Modelová budova – Varianta A: Základní resilientní varianta

Konstrukční, materiálové a technologické řešení varianty A má za cíl hledat taková řešení, která při krizovém scénáři (blackout, povodně, záplavy, teplotní extrémy…) umožní po stanovenou dobu funkční užívání stavby s drobnými omezeními. Připouští se pro uživatele v krizových situacích dílčí diskomfort. Za běžných provozních podmínek budova v maximální míře využívá pasivní, tj. na provoz energeticky a uživatelsky nenáročná opatření.


 
Konstrukce budovy je v maximální možné míře řešena jako prefabrikovaná. Konstrukční systém budovy kombinuje ŽB skelet v 1.NP, ŽB stěnové jádro a prefa nosné dřevěné stěnové kce na bázi 2×4. ve 2. – 4. NP. Stropní kce v 1. NP jsou z prefa dutinových panelů, ve 2.-4. NP jsou řešeny jako dřevobetonové spřažené stropy. Nosnou kci střechy tvoří pultové dřevěné sbíjené vazníky. Vyzdívky v 1.NP jsou z VPP tvárnic.

Stavebně technická koncept zahrnuje pasivní resilientní prvky, které spolehlivě zvyšují odolnost budovy v kritických stavech. Plochá zelená střecha s vysokou akumulační schopností eliminuje rizika letního přehřívání, tepelné ostrovy, zadržuje vodu v prostředí, snižuje rizika spojená s přívalovými srážkami. Lení stabilita vnitřních prostor je zajištěna venovním stíněním žaluziemi a balkony. Rizika záplav a povodní jsou eliminována vyvýšením úrovně 1. NP 300 mm nad úroveň UT a osazením zařízení TZB min 1,0 m na úroveň podlahy 1. NP. Stavebně energetické řešení budovy je navrženo v pasivním standardu, ale bez mechanického větrání s rekuperací. Pro podporu provětrávání budovy slouží solární komíny.

Zdrojem tepla na vytápění a přípravu teplé vody jsou 2 kaskádovitě zapojené centrální kotle na pelety s akumulačním zásobníkem pro přípravu teplé vody. V objektu je dvoutrubková otopná soustava s deskovými tělesy v obytných místnostech a žebříkovými tělesy v koupelnách. Dimenze a armatury v soustavě jsou voleny tak, aby umožňovaly přirozený (samotížný) oběh vody v soustavě.

Přehled aplikovaných opatření

 • pultová střecha se sklonem pro bezpečnější odvod vody
 • propustné vnější povrchy,
 • 1. NP vyvýšeno 300 mm nad úroveň upraveného terénu
 • voděodolné stavební materiály 1 m nad úroveň podlahy v 1 NP
 • zelená střecha – v případě přívalových dešťů zelená střecha zmírňuje odtok srážkové vody, která se zadrží v substrátu, na vegetaci a v hydroakumulační vrstvě zelené střechy.
 • veškerá technologická zařízení a koncové prvky elektro ve výšce 1 m nad podlahou 1. NP
 • v tech. místnosti instalováno čerpadlo na odčerpávání vody z přívalových srážek
 • pultová střecha se sklonem pro bezpečnější odvod vody
 • propustné vnější povrchy,
 • 1. NP vyvýšeno 300 mm nad úroveň UT
 • voděodolné stavební materiály 1 m nad úroveň podlahy v 1 NP
 • zelená střecha – v případě přívalových dešťů zelená střecha zmírňuje odtok srážkové vody, která se zadrží v substrátu, na vegetaci a v hydroakumulační vrstvě zelené střechy.
 • veškerá technologická zařízení a koncové prvky elektro ve výšce 1 m nad podlahou 1. NP
 • v tech. místnosti instalováno čerpadlo na odčerpávání vody z přívalových srážek
 • zelená střecha – snižuje teplotu v okolí budovy
 • vnější stínění okenních otvorů – žaluzie s automatickým provozem, stínění pomocí balkonů
 • částečná podpora nočního provětrávání bytů solárními komíny (podpora provětrávání na základě komínového efektu funguje za určitých klimatických podmínek i bez vlivu solárního záření).
 • zelená střecha tvoří přitížení střešního pláště
 • elektrický ohřev vpustí, el. ohřev ramp a vstupních prostor
 • automatické vytažení žaluzií při vysokém větru a krupobití
 • polointenzivní zelená střecha na objektu je osázená směsí xerofytních (suchomilných) travin a bylin z důvodu snížení spotřeby pitné vody pro údržbu zelené střechy
 • pro údržbu zelené střechy nebo zelené fasády využita voda jímaná v objektu (akumulovaná dešťová voda)
 • úsporné armatury a spotřebiče,
 • Použití nehořlavých hmot ve vnějších vrstvách obálky budovy
 • V bytech, garážích, sklepních kójích a společných prostorách osazeny požární hlásiče.
 • dva kotle na pelety s akumulačním zásobníkem pro přípravu teplé vody.
 • dimenze a armatury v soustavě jsou voleny tak, aby umožňovaly přirozený (samotížný) oběh vody v soustavě.
 • osazení klapek proti vzduté vodě.
 • otvíravá okna ve všech obytných místnostech
 • solární komín
 • řešení elektroinstalace umožňuje napojení záložního generátoru
 • polointenzivní zelená střecha se směsí xerofytních (suchomilných) travin a bylin s mocností substrátu 150 mm
 • použití světlých materiálů fasády, vnějších povrchů
 • použití povrchů propustných pro vodu tam kde lze (dlažba)
 • akustické parametry okenních výplní jsou stanoveny s ohledem na vnější úroveň akustického hluku
 • technologie domu umístěny v jiném než obytném podlaží
 • důsledné řešení akustických parametrů mezibytovým konstrukcí
 • stavení oddělení výtahové šachty od konstrukcí domu
 • systémy podporující větrání mají instalovány filtry F7
 • Odtahové větrací potrubí ze solárního komína z každé bytové jednotky je opatřeno požární klapkou, aby nedocházelo k šíření požáru do dalších požárních úseků.
 • Instalace EPS a akustického signálu (siréna), náhradní zdroj el. energie pro všechna PBZ
 • návrh budovy v pasivním energetickém standardu (optimalizace obálky budovy z hlediska tepelně
 • technické kvality, poměrů průsvitných a neprůsvitných ploch atd.)
 • maximální snaha o využití obnovitelných a environmentálně šetrných stavebních materiálů – využítí nosné dřevěné kce na bázi 2×4
 • využití OZE – kotel na pelety
 • využití pasivních energetických systémů s cílem snižení provozních energií (pasivní stínění balkony, solární komín pro podporu přirozeného větrání…)
 • pokročilý systém MaR pro snížení potřeby provozních energií
 • návrh budovy v pasivním energetickém standardu (optimalizace obálky budovy z hlediska tepelně
 • technické kvality, poměrů průsvitných a neprůsvitných ploch atd.)
 • maximální snaha o využití obnovitelných a environmentálně šetrných stavebních materiálů – využítí nosné dřevěné kce na bázi 2×4
 • využití OZE – kotel na pelety
 • využití pasivních energetických systémů s cílem snižení provozních energií (pasivní stínění balkony, solární komín pro podporu přirozeného větrání…)
 • pokročilý systém MaR pro snížení potřeby provozních energií

Dispoziční koncept budovy podporuje využití šetrných forem dopravy (kola, elektrokola, elektromobily):

 • dostatečně dimenzované sklepní kóje pro umístění kol,
 • odstavná stání na kola ve vstupních prostorách domu s možností dobíjení,
 • garážová stání s možností dobíjení elektromobilů a elektrokol,
 • příprava na umístění dobíjecích stanic pro odstavná parkovací stání (doprava v klidu)
 • architektonické ztvárnění budovy odpovídá současnému přístupu s důrazem kompozici řešení fasád, kvalitní materiály a architektonický detail.
 • dispoziční variabilita budovy umožňuje 4 typy bytových jednotek (1+KK, 2+KK, 3+KK, 4+KK), – možná je změna v průběhu živostnosti objektu.
 • maximální počet ložnic je dimenzován s plochou ≥ 12 m2, tak aby splňovaly hygienické požadavky na využití 2 osobami
 • vstupní prostory domu umožňují bezbariérový vstup a odstavení kočárku nebo invalidního vozíku, chodítka apod.
 • v domě je samostatná úklidová komora s výlevkou a skladem úklidových prostředků
 • pro každou bytovou jednotku jsou v 1. NP samostatné skladovací prostory
 • bytové jednotky nabízejí dostatek úložných a odkládacích prostor – v rámci bytu
 • každá bytová jednotka disponuje venkovní relaxační plochou (balkonem) dimenzovaným, aby umožnil stolování pro všechny uživatele bytu (1,2 m2/osobu)
 • dimenze schodišťového prostoru umožňuje realizaci výtahu
 • vybrané bytové jednotky je možnost považovat za tzv. „upravitelný byt“ – možnost bezprahového uspořádání podlah, možnost montáže dodatečných madel a sedáku do sprchového koutu, možnost montáže dodatečných madel v prostorech bytu, možnost montáže hrazdy nad postel, možnost instalace stropního kolejnicového systému v dráze ložnice – koupelna, výměna vany za nízko profilový sprchový kout
 • připravenost systémů ZTI na instalaci asistivních technologií: dálkové ovládání vytápění, systému měření kvality vzduchu v místnostech, instalace inteligentních (= bezpečných) zásuvek, požární čidla, čidla pro detekci otevřených oken, čidla pro detekci tekoucí vody, systému dálkového ovládání žaluzií, osvětlení a domácí elektroniky, čidla pro detekci pádu a pohybu, možnost instalace dohledových systémů (dostupnost sítí IOT, např. SIGFOX, LoRaWAN, NarrowBand-IoT (Vodafone, T-mobile, O2), instalace systémů pro videokomunikaci (prověřit dostupnost připojení k internetu, možno i mobilní)
 • návrh v pasivním energetickém standardu
 • možnost změny teploty vody, tarifu nabíjení, apod.
 • rozvody TV po budově jsou kvalitně izolovány a kotel na pelety je ve vysokém účinnostním standardu, tudíž nedochází k prodražování zásobování TV z důvodů neúčinné přípravy
 • Přehledné vstupní prostory domu
 • Transparentní vstupní prostory
 • Obytná podlaží nejsou přístupná z terénu
 • Definované prvky (vchodové dveře, zámek, dosažitelná okna, dosažitelné zasklené plochy…) mají příslušnou třídu bezpečnosti
 • technologický koncept využívá v maximální míře prefabrikaci
 • vytápění a ohřev TV je řešen centrálním zdrojem bez nutnosti obsluhy a údržby zdroje jednotlivými uživateli
 • kvalitu vnitřního prostředí možno ovlivnit bez závislosti na systémech řízení – otevíravá okna, solární komíny, pasivní stínění
 • systémy, které obsahují více prvků a jsou tudíž náchylné k poruše, nebo jsou klíčové, jsou zálohované