Modelová budova – Varianta B: Komfortní resilientní varianta

Konstrukční, materiálové a technologické řešení varianty B má za cíl hledat taková řešení, která při krizovém scénáři (blackout, povodně, záplavy, teplotní extrémy…) umožní po stanovenou dobu funkční užívání stavby tak, aby uživatel nepocítil diskomfort a aby funkčnost budovy byla po stanovenou dobu bez uživatelských omezení. Koncept představuje robustní řešení, které s větší rezervou odolá nepříznivým situacím a s vyšší spolehlivostí zajistí uživatelům v krizových situacích požadované vnitřní prostředí a provozní podmínky. Pasivní nízkouhlíková opatření jsou v odůvodněných případech nahrazená technikou. Budova je tak koncepčně navržena s vyšší mírou ochrany proti klimatickým vlivům z hlediska vytápění a rizik letního přehřívání, dále s vyšší mírou akustické a požární odolnosti atd.


 
Konstrukce budovy je v maximální možné míře řešena jako prefabrikovaná. Budova je navržena jako prefa-kombinovaný systém se ztužujícím jádrem se ŽB sloupy a ŽB stěnovými panely. Stropní konstrukce v běžných podlažích a nosná konstrukce střechy je tvořena ŽB dutinovými předpjatými panely, strop nad garážemi v 1. NP je z důvodů zajištění akustických parametrů s vyšší bezpečností řešen jako prefa-monolitický filigránový.

Resilientní opaření jsou navržena s vyšší mírou odolnosti. Konstrukční systém je robustnější, snoné kce jsou na bázi ŽB, ávrh je proveden na zvýšené zatížení (klimatické, užitné i montážní). Strop 1. NP nad garážemi je s vyšším akustickým útlumem (plná ŽB deska s filigránovými panely). U svislých a vodorovných nosných konstrukcí a požárně dělicích konstrukcí je jejich požární odolnost zvýšena použitím sádrové protipožární omítky s anorganickými přísadami (např. Vermiplaster) o tloušťce 20 mm. Výplně obvodového pláště jsou řešeny modulárním vyměnitelným obvodovým pláštěm na bázi dřeva umožňujícím rychlou výměnu v případě poškození. Nebytové příčky jsou masivní vrstvené. Pro podporu rychlosti výstavby jsou navrženy pro mezibytové vyzdívky a vyzdívky v 1. NP příčky z tvárnic velkoformátového zdění z VPP.

Fasádní panely integrují prvky pasivního i aktivního stínění, zeleň na fasádě a pokročilé systémy využívající dešťovou vodu. Zelená fasáda snižuje rizika letního přehřívání, tepelné ostrovy, zadržuje vodu v prostředí, snižuje rizika spojená s přívalovými srážkami. Rizika záplav a povodní jsou eliminována vyvýšením úrovně 1. NP 300 mm nad úroveň UT a osazením zařízení TZB min 1,0 m na úroveň podlahy 1. NP. Plocha střechy je v této variantě využívána primárně k jímání dešťové vody a k umístění FV systému. Stavebně energetické řešení budovy je navrženo v pasivním standardu. Pro podporu provětrávání budovy slouží solární komíny doplněné lokálním mechanickým mechanickým větráním s rekuperací.

Stavebně energetický koncept budovy zahrnuje takový souhrn opatření, která umožňují ověřené fungování bytové jednotky za použití 2/3 energie. Tato opatření zahrnují snížení potřeby energie na vytápění doražením pasivního energetického standardu budovy, možnost snížit potřebu energie v krizových situacích využíváním 2/3 plochy bytové jednotky, instalací autonomních zdrojů zdroje energie (kogenerace, FV) a možnost ukládání energie (bateriové úložiště, zásoba pelet).

Zdrojem tepla na vytápění a ohřev teplé vody je kogenerační jednotka s akumulačním zásobníkem. Zásoba pelet na komfortní fungování objektu je minimálně na 5 dní. V případě výpadku elektrické energie bude kogenerační jednotka dodávat dostatek energie na chod všech nezbytných systémů: oběhová čerpadla, osvětlení.

Přehled aplikovaných opatření

 • propustné vnější povrchy
 • 1. NP vyvýšeno 300 mm nad úroveň UT
 • Voděodolné stavební materiály 1 m nad úroveň podlahy v 1 NP
 • retenční nádrž s regulovaným odtokem
 • zelená fasáda: zavlažovací systém pro zelenou fasádu umožňuje efektivně řídit a snižovat odtok srážkové vody do kanalizace
 • Veškerá technologická zařízení a koncové prvky elektro ve výšce 1 m nad podlahou 1. NP
 • V technické místnosti instalováno čerpadlo na odčerpávání vody z přívalových srážek
 • propustné vnější povrchy
 • 1. NP vyvýšeno 300 mm nad úroveň UT
 • Voděodolné stavební materiály 1 m nad úroveň podlahy v 1 NP
 • retenční nádrž s regulovaným odtokem
 • zelená fasáda: zavlažovací systém pro zelenou fasádu umožňuje efektivně řídit a snižovat odtok srážkové vody do kanalizace
 • Veškerá technologická zařízení a koncové prvky elektro ve výšce 1 m nad podlahou 1. NP
 • V technické místnosti instalováno čerpadlo na odčerpávání vody z přívalových srážek
 • zelená fasáda snižuje teplotu v okolí budovy
 • vnější stínění okenních otvorů – žaluzie s automatickým provozem, pevné stínicí překážky na J, Z a V fasádě, stínění pomocí balkonů
 • podpora nočního provětrávání bytů – mechanické větrání, solární komíny, atd.
 • statický návrh proveden pro vyšší sněhovou kategorii a s uvažovaným vyšším zatížením větrem
 • ohřev vpustí, el. ohřev ramp a vstupních prostor
 • automatické vytažení žaluzií při vysokém větru a krupobití
 • pro údržbu zelené fasády je využita voda jímaná v objektu (akumulovaná dešťová voda, přečistěná šedá voda….)
 • umístění nádrže na šedou vodu pro zpětné využití v objektu
 • úsporné armatury a spotřebiče,
 • Použití nehořlavých hmot ve vnějších vrstvách obálky budovy
 • V bytech, garážích, sklepních kójích a společných prostorách osazeny požární hlásiče.
 • kogenerační jednotka a FV představují autonomní zdroje energie
 • bateriové úložiště představuje zálohu pro zásobování el. energií
 • dimenze a armatury v soustavě jsou voleny tak, aby umožňovaly přirozený (samotížný) oběh vody v soustavě.
 • osazení klapek proti vzduté vodě.
 • otevíravá okna ve všech obytných místnostech
 • solární komín
 • možnost instalace záložního generátoru
 • zelená fasáda pozitivně ovlivňuje teplotu v okolí budovy
 • použití světlých materiálů fasády, vnějších povrchů
 • použití povrchů propustných pro vodu tam kde lze (dlažba)
 • akustické parametry okenních výplní jsou o třídu vyšší než požadavky stanovené s ohledem na vnější úroveň akustického hluku
 • technologie domu umístěny v jiném než obytném podlaží
 • důsledné řešení akustických parametrů mezibytovým konstrukcí vrstvenou stěnou z VPP tvárnic se vzduchovou dutinou s akustickou izolací.
 • k oddělení technického 1. NP použito plné stropní konstrukce (pefamonolitický filigránový strop)
 • stavební oddělení výtahové šachty od konstrukcí domu
 • systémy podporující větrání mají instalovány filtry F7
 • nosné a požárně dělicí konstrukce (mezi PÚ) jsou opatřeny další formou pasivní požární ochrany (sádrové protipožární omítky s anorganickými přísadami (např. Vermiplaster) o tloušťce 20 mm), aby při požáru nebyly namáhány přímo konstrukce s požadovanou požární odolností a nevyčerpala se jejich kapacita. Při případné sanaci po požáru je v tomto případě potřeba pouze vyměnit dodatečnou ochranu s výrazně nižšími náklady.
 • odtahové větrací potrubí ze solárního komína z každé bytové jednotky je opatřeno požární klapkou, aby nedocházelo k šíření požáru do dalších požárních úseků.
 • instalace EPS a akustického signálu (siréna), náhradní zdroj el. energie pro všechna PBZ
 • návrh budovy v pasivním energetickém standardu (optimalizace obálky budovy z hlediska tepelně technické kvality, poměrů průsvitných a neprůsvitných ploch atd.)
 • stavebně energetický koncept budovy zahrnuje takový souhrn opatření, která umožňují ověřené fungování bytové jednotky za použití 2/3 energie.
 • maximální snaha o využití obnovitelných a environmentálně šetrných stavebních materiálů – VPP tvárnice, obvodový plášť na bázi dřeva
 • využití OZE – FV, kogenerace s peletami
 • využití pasivních energetických systémů s cílem snižení provozních energií (pasivní stínění, solární komín pro podporu přirozeného větrání…)
 • pokročilý systém MaR pro snížení potřeby provozních energií
 • návrh budovy v pasivním energetickém standardu (optimalizace obálky budovy z hlediska tepelně technické kvality, poměrů průsvitných a neprůsvitných ploch atd.)
 • stavebně energetický koncept budovy zahrnuje takový souhrn opatření, která umožňují ověřené fungování bytové jednotky za použití 2/3 energie.
 • maximální snaha o využití obnovitelných a environmentálně šetrných stavebních materiálů – VPP tvárnice, obvodový plášť na bázi dřeva
 • využití OZE – FV, kogenerace s peletami
 • využití pasivních energetických systémů s cílem snižení provozních energií (pasivní stínění, solární komín pro podporu přirozeného větrání…)
 • pokročilý systém MaR pro snížení potřeby provozních energií

Dispoziční koncept budovy podporuje využití šetrných forem dopravy (kola, elektrokola, elektromobily):

 • dostatečně dimenzované sklepní kóje pro umístění kol,
 • odstavná stání na kola ve vstupních prostorách domu s možností dobíjení,
 • garážová stání s možností dobíjení elektromobilů a elektrokol,
 • příprava na umístění dobíjecích stanic pro odstavná parkovací stání (doprava v klidu)
 • architektonické ztvárnění budovy odpovídá současnému přístupu s důrazem kompozici řešení fasád, kvalitní materiály a architektonický detail.
 • dispoziční variabilita budovy umožňuje 4 typy bytových jednotek (1+KK, 2+KK, 3+KK, 4+KK), – možná je změna v průběhu živostnosti objektu.
 • maximální počet ložnic je dimenzován s plochou ≥ 12 m2, tak aby splňovaly hygienické požadavky na využití 2 osobami
 • vstupní prostory domu umožňují bezbariérový vstup a odstavení kočárku nebo invalidního vozíku, chodítka apod.
 • v domě je samostatná úklidová komora s výlevkou a skladem úklidových prostředků
 • pro každou bytovou jednotku jsou v 1. NP samostatné skladovací prostory
 • bytové jednotky nabízejí dostatek úložných a odkládacích prostor – v rámci bytu
 • každá bytová jednotka disponuje venkovní relaxační plochou (balkonem) dimenzovaným, aby umožnil stolování pro všechny uživatele bytu (1,2 m2/osobu)
 • dimenze schodišťového prostoru umožňuje realizaci výtahu
 • vybrané bytové jednotky je možnost považovat za tzv. „upravitelný byt“ – možnost bezprahového uspořádání podlah, možnost montáže dodatečných madel a sedáku do sprchového koutu, možnost montáže dodatečných madel v prostorech bytu, možnost montáže hrazdy nad postel, možnost instalace stropního kolejnicového systému v dráze ložnice – koupelna, výměna vany za nízko profilový sprchový kout
 • připravenost systémů ZTI na instalaci asistivních technologií: dálkové ovládání vytápění, systému měření kvality vzduchu v místnostech, instalace inteligentních (= bezpečných) zásuvek, požární čidla, čidla pro detekci otevřených oken, čidla pro detekci tekoucí vody, systému dálkového ovládání žaluzií, osvětlení a domácí elektroniky, čidla pro detekci pádu a pohybu, možnost instalace dohledových systémů (dostupnost sítí IOT, např. SIGFOX, LoRaWAN, NarrowBand-IoT (Vodafone, T-mobile, O2), instalace systémů pro videokomunikaci (prověřit dostupnost připojení k internetu, možno i mobilní)
 • stavebně energetický koncept budovy zahrnuje takový souhrn opatření, která umožňují ověřené fungování bytové jednotky za použití 2/3 energie
 • je možnosti snížit potřebu energie v krizových situacích využíváním 2/3 plochy bytové jednotky
 • účtování nákladů na vytápění a přípravu TV podle skutečně odebrané energie, nikoli poměrově
 • možnost změny teploty vody, tarifu nabíjení, apod.
 • rozvody TV po budově jsou kvalitně izolovány a kotel na pelety je ve vysokém účinnostním standardu, tudíž nedochází k prodražování zásobování TV z důvodů neúčinné přípravy
 • Přehledné vstupní prostory domu
 • Transparentní vstupní prostory
 • Obytná podlaží nejsou přístupná z terénu
 • Definované prvky (vchodové dveře, zámek, dosažitelná okna, dosažitelné zasklené plochy…) mají příslušnou třídu bezpečnosti
 • technologický koncept využívá v maximální míře prefabrikaci – prefa ŽB systém, prefa obvodový plášť na bázi dřeva, systémy velkoformátového zdění