Opatření pro zvýšení resilience

Opatření pro podporu resilience budovy byla testována na reálných pilotních objektech bytových domů v rámci projektu RESBy. Cílem byla aplikace takových opatření pro resilienci, která mohou být reálně uplatněna v praxi. Opatření pro resileinci budov vedou zpravidla k robustnějším řešením, která mohou přestavovat vyšší spotřebu materiálů, vyšší technologickou náročnost řešení a tím i vyšší míru dopadu na cenu. Zároveň tato opaření mohou představovat i vyšší míru negativního dopadu na životí prostředí, Z tohoto důvodu byla v rámci projektu RESBy navrhovaná opatření posuzována v rámci životního cyklu budovy LCA.

Ne všechna opatření je možné aplikovat najednou – příklad konkrétního využití je prezentován v sekci Modelová řešení bytového domu.

Řešení vhodná pro jednotlivé oblasti

M Opatření z pohledu mitigace změny klimatu

M.1 Přispívání ke změně klimatu

 • návrh budovy v pasivním energetickém standardu (optimalizace obálky budovy z hlediska tepelně technické kvality, poměrů průsvitných a neprůsvitných ploch atd.)
 • maximální snaha o využití obnovitelných a environmentálně šetrných stavebních materiálů
 • využití OZE – FV, kogenerace s peletami
 • využití pasivních energetických systémů s cílem snižení provozních energií (pasivní stínění, solární komín pro podporu přirozeného větrání…)
 • pokročilý systém MaR pro snížení potřeby provozních energií

M.2 Energetická náročnost budovy

 • shodná opatření s M.1

M.3 Připravenost na nové formy šetrné dopravy

 • dispoziční koncept budovy podporuje využití šetrných forem dopravy (kola, elektrokola, elektromobily):
  • dostatečně dimenzované sklepní kóje pro umístění kol,
  • odstavná stání na kola ve vstupních prostorách domu s možností dobíjení,
  • garážová stání s možností dobíjení elektromobilů a elektrokol,
  • příprava na umístění dobíjecích stanic pro odstavná parkovací stání (doprava v klidu)
A Opatření z pohledu adaptace budovy na změnu klimatu

A.1 Přívalové srážky

 • střecha se sklonem pro bezpečnější odvod vody
 • vegetační střecha (jímání vody ze střechy ne)
 • propustné vnější povrchy,
 • NP vyvýšeno 300 mm nad úroveň UT
 • voděodolné stavební materiály 1 m nad úroveň podlahy v 1 NP
 • vsakovací zařízení nebo retenční nádrž s regulovaným odtokem
 • zelená střecha – v případě přívalových dešťů zelená střecha zmírňuje odtok srážkové vody, která se zadrží v substrátu, na vegetaci a v hydroakumulační vrstvě zelené střechy.
 • veškerá technologická zařízení a koncové prvky elektro ve výšce 1 m nad podlahou 1. NP
 • v tech. místnosti instalováno čerpadlo na odčerpávání vody z přívalových srážek

A.2 Záplava

 • shodná opatření s A.1

A.3 Riziko letního přehřívání

 • zelená střecha nebo zelená fasáda – snižuje teplotu v okolí budovy
 • vnější stínění okenních otvorů – žaluzie s automatickým provozem, pevné stínicí překážky, stínění pomocí balkonů
 • podpora nočního provětrávání bytů – mechanické větrání, solární komíny, atd.

A.4 Extrémní projevy počasí

 • statický návrh proveden pro vyšší sněhovou kategorii a s uvažovaným vyšším zatížením větrem
 • zelená střecha tvoří přitížení střešního pláště
 • ohřev vpustí, el. ohřev ramp a vstupních prostor
 • automatické vytažení žaluzií při vysokém větru a krupobití

A.5 Pitná voda

 • polointenzivní zelená střecha na objektu je osázená směsí xerofytních (suchomilných) travin a bylin z důvodu snížení spotřeby pitné vody pro údržbu zelené střechy.
 • pro údržbu zelené střechy nebo zelené fasády využita voda jímaná v objektu (akumulovaná dešťová voda, přečistěná šedá voda….)
 • umístění nádrže na šedou vodu pro zpětné využití v objektu
 • úsporné armatury a spotřebiče

A.6 Vnější požár

 • použití nehořlavých hmot ve vnějších vrstvách obálky budovy
 • v bytech, garážích, sklepních kójích a společných prostorách osazeny požární hlásiče

A.7 Poškození infrastruktury

 • dva kotle na pelety s akumulačním zásobníkem pro přípravu teplé vody. V objektu je dvoutrubková otopná soustava s deskovými tělesy v obytných místnostech a žebříkovými tělesy v koupelnách
 • osazení klapek proti vzduté vodě
 • otevíravá okna ve všech obytných místnostech
 • solární komín
 • možnost instalace záložního generátoru

A.8 Městské tepelné ostrovy

 • polointenzivní zelená střecha se směsí xerofytních (suchomilných) travin a bylin s mocností substrátu 150 mm
 • použití světlých materiálů fasády, vnějších povrchů
 • použití povrchů propustných pro vodu tam kde lze (dlažba)
K Opatření z hlediska dopadů lidské činnosti na kvalitu užívání budovy

K.1 Hluk zdopravy

 • akustické parametry okenních výplní jsou stanoveny s ohledem na vnější úroveň akustického hluku

K.2 Hluk z technologií a provozu

 • technologie domu umístěny v jiném než obytném podlaží
 • důsledné řešení akustických parametrů mezibytovým konstrukcí
 • k oddělení technického 1. NP použito plné stropní konstrukce (prefa-monolitický filigránový strop)
 • stavební oddělení výtahové šachty od konstrukcí domu

K.3 Vysoké koncentrace prachových částic ve vnějším vzduchu

 • systémy podporující větrání mají instalovány filtry F7

K.4 Nedostatečná vnitřní požární odolnost

 • nosné a požárně dělicí konstrukce (mezi PÚ) jsou opatřeny další formou pasivní požární ochrany, aby při požáru nebyly namáhány přímo konstrukce s požadovanou požární odolností a nevyčerpala se jejich kapacita. Při případné sanaci po požáru je v tomto případě potřeba pouze vyměnit dodatečnou ochranu s výrazně nižšími náklady
 • odtahové větrací potrubí ze solárního komína z každé bytové jednotky je opatřeno požární klapkou, aby nedocházelo k šíření požáru do dalších požárních úseků
 • instalace EPS a akustického signálu (siréna), náhradní zdroj el. energie pro všechna PBZ
S Opatření z hlediska socio-ekonomických rizik

S.1 Snižování kvality bydlení

 • architektonické ztvárnění budovy odpovídá současnému přístupu s důrazem kompozici řešení fasád, kvalitní materiály a architektonický detail
 • dispoziční variabilita budovy umožňuje 4 typy bytových jednotek (1+KK, 2+KK, 3+KK, 4+KK), – možná je změna v průběhu živostnosti objektu
 • maximální počet ložnic je dimenzován s plochou ≥ 12 m2, tak aby splňovaly hygienické požadavky na využití 2 osobami
 • vstupní prostory domu umožňují bezbariérový vstup a odstavení kočárku nebo invalidního vozíku, chodítka apod.
 • v domě je samostatná úklidová komora s výlevkou a skladem úklidových prostředků
 • pro každou bytovou jednotku jsou v 1. NP samostatné skladovací prostory
 • bytové jednotky nabízejí dostatek úložných a odkládacích prostor – v rámci bytu
 • každá bytová jednotka disponuje venkovní relaxační plochou (balkonem) dimenzovaným, aby umožnil stolování pro všechny uživatele bytu (1,2 m2/osobu)

S.2 Stárnutí populace

 • dimenze schodišťového prostoru umožňuje realizaci výtahu
 • vybrané bytové jednotky je možnost považovat za tzv. „upravitelný byt“ – možnost bezprahového uspořádání podlah, možnost montáže dodatečných madel a sedáku do sprchového koutu, možnost montáže dodatečných madel v prostorech bytu, možnost montáže hrazdy nad postel, možnost instalace stropního kolejnicového systému v dráze ložnice – koupelna, výměna vany za nízko profilový sprchový kout,
 • připravenost systémů ZTI na instalaci asistivních technologií: dálkové ovládání vytápění, systému měření kvality vzduchu v místnostech, instalace inteligentních (= bezpečných) zásuvek, požární čidla, čidla pro detekci otevřených oken, čidla pro detekci tekoucí vody, systému dálkového ovládání žaluzií, osvětlení a domácí elektroniky, čidla pro detekci pádu a pohybu, možnost instalace dohledových systémů (dostupnost sítí IOT, např. SIGFOX, LoRaWAN, NarrowBand-IoT (Vodafone, T-mobile, O2), instalace systémů pro videokomunikaci (prověřit dostupnost připojení k internetu, možno i mobilní)

S.3 Energetická chudoba

 • stavebně energetický koncept budovy zahrnuje takový souhrn opatření, která umožňují ověřené fungování bytové jednotky za použití 2/3 energie.
 • je možnosti snížit potřebu energie v krizových situacích využíváním 2/3 plochy bytové jednotky
 • účtování nákladů na vytápění a přípravu TV podle skutečně odebrané energie, nikoli poměrově
 • možnost změny teploty vody, tarifu nabíjení, apod.
 • rozvody TV po budově jsou kvalitně izolovány a kotel na pelety je ve vysokém účinnostním standardu, tudíž nedochází k prodražování zásobování TV z důvodů neúčinné přípravy

S.4 Kriminalita a výtržnictví, sociální nepokoje

 • přehledné vstupní prostory domu
 • transparentní vstupní prostory
 • obytná podlaží nejsou přístupná z terénu
 • definované prvky (vchodové dveře, zámek, dosažitelná okna, dosažitelné zasklené plochy…)mají příslušnou třídu bezpečnosti

S.5 Nespolehlivost nebo přílišná složitost řešení

 • technologický koncept využívá v maximální míře prefabrikaci
 • vytápění a ohřev TV je řešen centrálním zdrojem bez nutnosti obsluhy a údržby zdroje jednotlivými uživateli
 • kvalitu vnitřního prostředí možno ovlivnit bez závislosti na systémech řízení – otevíravá okna, solární komíny, pasivní stínění
 • systémy, které obsahují více prvků a jsou tudíž náchylné k poruše, nebo jsou klíčové, jsou zálohované